Abonelik iptali için gerekli evraklar

  • Sayaç seri numarası ya da abone numarası
  • Gerçek kişi başvurusunda kimlik
  • Tüzel kişi başvurusunda yetki belgesi, imza sirküleri, vekaletname ve şirket kaşesi
  • IBAN